Pravidlá súťaže o letenky z Prahy s Krajom sveta

 

1. Vyhlasovateľ Súťaže

Propagačnú súťaž o letenky z Prahy do celej Európy (ďalej len „Súťaž“) organizuje nezisková organizácia Košice Región Turizmus so sídlom Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42 319 269, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy avýstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu a v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra 820-77334 (ďalej len „Vyhlasovateľ”). Vyhlasovateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže, pričom Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a pravidlami spotrebiteľskej súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Poskytovateľom výhry je letecká spoločnosť Ryanair.

2. Cieľ Súťaže

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia leteckej dopravnej dostupnosti na trase Praha – Košice, realizovanej leteckou spoločnosťou Ryanair, za účelom posilnenia tohto leteckého spojenia (napr. zvýšenie frekvencie leteckého spojenia a obsadenosti leteckého spojenia na uvedenej trase). Súťaž je vedená na webovej stránke www.krajsveta.sk/cz s podporou vybraného zverejneného príspevku alebo statusu na profile Košice Región na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, a zároveň prostredníctvom vizuálnych prvkov v priestoroch Letiska Košice. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook/Instagram. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Vyhlasovateľovi Súťaže, a nie sociálnej sieti Facebook/Instagram.

3. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie a Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:

·         osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, a

·         osoba, ktorá splní pravidlá Súťaže stanovené v týchto Pravidlách.

Z účasti na Súťaži sú vylúčené nasledovné osoby:

·         zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

·         osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Účastník sa môže Súťaže zúčastniť len jedenkrát. V prípade, že sa výhercom v Súťaži stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa Pravidiel, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Trvanie Súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 22. júna 2022 do 4. september 2022 do 23:59 na webovej stránke www.krajsveta.sk/cz. Účastníci sú o Súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram a zároveň prostredníctvom vizuálnych prvkov v priestoroch Letiska Košice.

5. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zapojený každý účastník, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži a všetky nasledovné podmienky:

1.        Na webe krajsveta.sk/cz prostredníctvom súťažného formulára nahrá / naskenuje účastník ním zakúpenú letenku na trase z Prahy do Košíc s dátumom letu v termíne od 22. júna 2022 do 4. september 2022 s leteckou spoločnosťou Ryanair. Účastník v súťažnom formulári vyplní tiež všetky požadované osobné a iné údaje a súťažný formulár odošle.

2.        Po úspešnom vyplnení a odoslaní súťažného formulára bude účastníkovi doručený potvrdzujúci e-mail o zapojení sa do Súťaže. Doručenie potvrdzujúceho e-mailu môže trvať aj niekoľko hodín.

3.        Potvrdzujúci e-mail o zapojení sa do Súťaže je účastník povinný si uschovať pre vyzdvihnutie akejkoľvek výhry zo Súťaže; bez preukázania sa potvrdzujúcim e-mailom nebude výhernému účastníkovi priznaná a odovzdaná výhra v tejto Súťaži.

4.        Pre priznanie a odovzdanie hlavnej výhry (leteniek) je účastník povinný preukázať svoju totožnosť za účelom určenia, že je osobou, ktorá sa stala výhercom Súťaže.

Zapojenie sa do Súťaže je možné len na webe krajsveta.sk/cz prostredníctvom súťažného formulára. Podporné príspevky na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a vizuálne prvky v priestoroch Letiska Košice nie sú súťažnými príspevkami/prvkami, nie je možné sa prostredníctvom nich platne zúčastniť Súťaže a vyhrať predmetnú výhru podľa týchto Pravidiel.

6.Všeobecné pokyny

Súťažiaci má nárok iba na jednu hlavnú výhru (letenky) v rámci jednej Súťaže, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak. Do žrebovania bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky účasti v Súťaži a podmienky Súťaže zakotvené v týchto Pravidlách. Vyhlasovateľ vyžrebuje náhodne 2 výhercov, a to najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia Súťaže. Vyhlasovateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný účastník splnil podmienky účasti v Súťaži a podmienky Súťaže. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje Vyhlasovateľ náhradného výhercu. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Vyhlasovateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

7. Výhry/Ceny

7.1 Hlavnú výhru v Súťaži získajú 2 vyžrebovaní výherci. Hlavnou výhrou v Súťaži sú pre 1 výhercu 2 spiatočné priame letenky z Prahy do ľubovoľnej destinácie v Európe bez prestupu a realizované leteckou spoločnosťou Ryanair, tzn. výhrou sú pre 2 výhercov dokopy 4 spiatočné letenky. Predmetom výhry sú priame lety v tarife „Value“, ktoré zahŕňajú len príručnú batožinu s rozmermi 40 x 20 x 25 cm a na ktoré sa vzťahujú prepravné podmienky leteckej spoločnosti Ryanair, pričom dátum spiatočného letu musí byť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia Vyhlasovateľa o výhre. Cestovné poistenie, ubytovanie, doprava na letisko a z neho nie sú súčasťou výhry.

7.2 Výhercovi bude výhra v Súťaži oznámená na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v súťažnom formulári na stránke krajsveta.sk/cz. Ak výherca do 48 hodín od oznámenia výhry neuplatní svoju výhru e-mailovou odpoveďou na e-mail Vyhlasovateľa o výhre, Vyhlasovateľ je oprávnený vyžrebovať náhradného výhercu.

7.3 Uplatnenie výhry je podľa pokynov Vyhlasovateľa výherca povinný uskutočniť u cestovnej agentúry tripex s. r. o., IČO: 45 575 771, so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice (ďalej len „Agentúra“). Výherca kontaktuje Agentúru za účelom uplatnenia výhry a zaobstarania leteniek podľa týchto Pravidiel, a to na e-mailovej adrese info@tripex.sk alebo t. č. +421 917 20 40 60. Výherca je povinný poskytnúť Agentúre všetky potrebné osobné údaje cestujúcich za účelom zaobstarania leteniek, ako aj preukázať sa voči Agentúre e-mailom Vyhlasovateľa o výhre v Súťaži a svojou totožnosťou. V prípade pochybností je Agentúra oprávnený kontaktovať Vyhlasovateľa, ktorý s konečnou platnosťou rozhodne o uplatnení a odovzdaní výhry výhercovi.

7.4 Výherca uplatní svoju výhru tak, že najneskôr 2 týždne pred požadovaným letom oznámi Agentúre dátumy spiatočného letu, vo vzťahu ku ktorému má záujem o uplatnenie výhry a zaobstaranie leteniek, aby mala Agentúra dostatok času zabezpečiť letenky na príslušný požadovaný let. Dátum letu je podmienený dostupnosťou voľných sedadiel v čase rezervácie, pričom Vyhlasovateľ ani Agentúra nenesú žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť či obsadenosť letov alebo nemožnosť výhercu uplatniť svoju výhru. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za komunikáciu a súčinnosť Agentúry pri odovzdávaní výhry výhercovi, ako ani za s tým súvisiace škody vzniknuté výhercovi.

7.5 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

7.6 Vyhlasovateľ nezodpovedá za obsadenosť či zmenu letov, ako ani prípadné odklonenia a iné zdržania v plánovanom harmonograme letov. Akékoľvek náklady súvisiace so zmenou či zrušením už zakúpených letov predstavujúcich výhru v tejto Súťaži nesie v celom rozsahu výherca.

7.7 Každý účastník Súťaže po platnom zapojení sa do Súťaže získava výhru v podobe merchu Kraj sveta alebo dizajnérskeho suveníru od lokálnych umelcov podľa uváženia Vyhlasovateľa. Tento merch alebo dizajnérsky suvenír bude pridelený náhodným výberom, pričom účastník Súťaže nie je oprávnený si vybrať konkrétnu výhru. O výhre bude účastník oboznámený e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v súťažnom formulári na stránke krajsveta.sk/cz. Merch Kraj sveta bude možné si vyzdvihnúť osobne v Košiciach v Regionálnom informačnom bode (Hlavná 48, 040 01 Košice) a dizajnérsky suvenír vo Visit Košice Infopoint (Hlavná 59, Košice 040 01) pomocou unikátneho kódu, ktorý bude súčasťou potvrdzovacieho mailu. 

8. Odovzdanie výhry

Vyhlasovateľ si pred odovzdaním hlavnej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou, či sú splnené podmienky účasti v Súťaži a získania výhry v Súťaži. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná elektronicky, formou e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú výherca zadal v súťažnom formulári na webovej stránke www.krajsveta.sk/cz.

9. Zodpovednosť Vyhlasovateľa

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle platnej právnej úpravy nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Vyhlasovateľ Súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje

Vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ spracúva v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) osobné údaje účastníkov Súťaže. Zapojením sa a účasťou v Súťaži vyjadruje účastník svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov Vyhlasovateľom ako prevádzkovateľom v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je účasť účastníka v Súťaži organizovanej Vyhlasovateľom, získanie a uplatnenie výhry v Súťaži. Doba trvania spracúvania a uchovávania osobných údajov účastníka je určená aterminovaná dobou existencie Vyhlasovateľa, ktorá trvá po čas zániku Vyhlasovateľa slikvidáciou. Tento súhlas udeľuje účastník v súlade sustanovením čl. 7 GDPR a zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a berie na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Po uplynutí doby trvania súhlasu nebudú osobné údaje účastníka predmetom ďalšieho spracúvania.

Účastník ďalej vyhlasuje, že:

a)     v súlade sustanoveniami čl. 12 GDPR mu Vyhlasovateľ vtransparentnej a zrozumiteľnej  forme, formuloval jasne ajednoducho informácie uvedené vustanoveniach čl. 13 a14 GDPR avšetky oznámenia  podľa čl. 15 až 22 ačl. 34 GDPR;

b)     Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu opráve požadovať od Vyhlasovateľa prístup kosobným údajom podľa ustanovenia čl. 15 GDPR;

c)     Vyhlasovateľ mu poskytol informácie opráve na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a18 GDPR;

d)     Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu opráve na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR;

e)     Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu opráve namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR;

f)      Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu opráve namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania aopráve, aby sa na neho predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, vprípade, ak Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR;

g)     Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu opráve podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, vprípade ak je účastník priamo dotknutý na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov;

h)     Vyhlasovateľ ho upovedomil, že, vprípade nárokovania jeho práv ako dotknutej osoby, je kontakt: info@kosiceregion.com.

i)      Vyhlasovateľ je vsúlade s ustanovením čl. 34 GDPR povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mu porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť kvysokému riziku pre jeho práva;

j)      Vyhlasovateľ mu poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať vsúlade s ustanovením čl. 7 bod 3 GDPR;

k)     bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov, ako aj so spôsobom spracovania jehoosobných údajov.

11. Dane

Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.

12. Osobitné ustanovenia

Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Vyhlasovateľa Súťaže a na internetovej stránke https://www.krajsveta.sk/cz. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.
Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na internetovej stránke https://www.krajsveta.sk/cz. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže pri uplatnení výhry a v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nedostupnosťou či obsadenosťou letov v termíne využitia leteniek.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 

V Košiciach, 16. 06. 2022